Jak skutecznie wybrać prawnika?


Wiele sytuacji życiowych skłania do refleksji czy potrzebuję pomocy profesjonalnego prawnika – adwokata? Jak dokonać właściwego wyboru? Ile czasu mam na podjęcie decyzji? Jakie będą koszty pomocy prawnej? Jak przygotować się do rozmowy?

Z usług profesjonalnego prawnika – adwokata warto skorzystać zanim podejmiemy ważną dla nas, naszej rodziny czy firmy decyzję, tak by możliwie zoptymalizować jej skutki w różnych jej aspektach. Wybór profesjonalnego prawnika zależy przede wszystkim od rodzaju problemu lub zagadnienia prawnego. Jest wiele zdarzeń, które znajdują swoje odzwierciedlenie w różnych dziedzinach prawa. Specyfika sprawy może niekiedy przemawiać za skorzystaniem z usług prawnika wyspecjalizowanego w danej gałęzi prawa. W każdym przypadku za wyborem pełnomocnika powinno stać rozeznanie co do jego kwalifikacji i doświadczenia.

Przy wyborze pełnomocnika należy zachować szczególną ostrożność wobec istniejących na rynku podmiotów i firm świadczących usługi prawne, nie będących profesjonalnymi prawnikami w rozumieniu obowiązujących w RP przepisów prawa.

W obecnym czasie na rynku usług prawnych działają podmioty, które dla celów prowadzonej przez siebie działalności, używają często nazw lub sformułowań wprowadzających klientów w błąd co do jakości usług i kwalifikacji osób je wykonujących. Osoby takie często używają nazwy „doradca prawny". Osoba świadcząca pomoc prawną, która nie jest adwokatem lub radcą prawnym, nie jest objęta ustawowymi gwarancjami – chronioną prawem tajemnicą zawodową, obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody. Należy zauważyć, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawodawca nie przewidział zawodu doradcy prawnego. Doradcy prawni nie tworzą odrębnej korporacji prawniczej, nie posiadają samorządu. Wykonywanie zawodu doradcy prawnego nie obliguje do ukończenia studiów prawniczych. Nie wiąże się z obowiązkiem ukończenia aplikacji i uzyskania tytułu zawodowego.

W przypadku profesjonalnych pełnomocników, jakimi są adwokaci, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a wszystko czego dowiedzą się w związku ze świadczoną pomocą prawną jest objęte bezwzględną tajemnicą, nieograniczoną w czasie. Adwokaci w związku z wykonywanymi czynnościami ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. Adwokaci zapewniają wysoką jakość usług prawnych, którą gwarantuje obowiązek podnoszenia kwalifikacji i uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach. "Adwokat" jest tytułem prawnie chronionym.

To czy wybrany pełnomocnik jest adwokatem możecie Państwo sprawdzić w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką.

W jaki sposób przygotować się do rozmowy z adwokatem?

Dobre przygotowanie do rozmowy pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Warto zatem przemyśleć i usystematyzować stan faktyczny sprawy oraz przemyśleć jakie oczekiwania ma się wobec adwokata.

Każda sprawa posiada swój stan faktyczny. Stan faktyczny to inaczej stan zgodny z faktami, rzeczywistością. Składają się na niego różne elementy, do których należą czas, miejsce zdarzenia, jego przebieg, osoby biorące udział w zdarzeniu. Ponadto często ze sprawą wiążą się różnego rodzaju dokumenty – postanowienia, wyroki, decyzje, akty notarialne oraz różnego rodzaju dokumenty prywatne. Kontaktując się za adwokatem należy ułożyć sobie chronologię zdarzeń, tak aby jasno i w sposób przystępny wytłumaczyć istotę sprawy. Dokumenty powinny być posegregowane i ułożone kolejno datami, tak aby na ich podstawie dało się łatwo ustalić kolejność dotychczasowych działań. Bardzo istotną sprawą jest zachowanie kopert, w których doręczono urzędową korespondencję oraz zapamiętanie lub zapisanie kiedy przesyłki zostały odebrane. Większość bowiem istotnych terminów liczy się od dnia otrzymania listu poleconego. Po upływie terminu podjęte działania mogą być nieskuteczne prawnie. W przypadku wątpliwości co do tego które dokumenty są istotne, należy wcześniej skontaktować się adwokatem telefonicznie lub mailowo, tak aby to ustalić. W żadnym wypadku nie należy czekać z kontaktem do ostatniej chwili.

do góry