Praktyka | Rozwiązania prawne

Zakres udzielanej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje szereg dziedzin prawa,
w szczególności:

Prawo karne:

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań, na wszystkich jego etapach (np. śledztwo, dochodzenie, posiedzenie w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztu, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji).
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (np. sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalenie na postanowień prokuratora o umorzeniu postępowania, reprezentacja przed sądem),
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych- reprezentowanie osób nie będących stronami (np. pełnomocnik świadka, reprezentowanie osoby zatrzymanej, zażalenie, postanowienia i sposobu dokonania przeszukania).
Do najczęstszych typów prowadzonych spraw karnych należą sprawy o:
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu,
 • kradzież, kradzież z włamaniem,
 • rozbój,
 • oszustwo (wyłudzenie),
 • zniszczenie mienia,
 • wypadek drogowy,
 • podrabianie lub przerobienie dokumentów,
 • groźby karalne,
 • posiadanie narkotyków,
 • zabójstwo,
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • uczestnictwo w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym (np. w związku z wyłudzaniem podatku VAT, akcyzy)
W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m.in.:
 • obronę w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • reprezentacja w sprawie o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności i inne,
W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m.in.:
 • obronę obwinionego,
 • reprezentację oskarżyciela posiłkowego.
Do najczęściej prowadzonych spraw o wykroczenia należą sprawy o:
 • kolizję drogową,
 • naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym,
 • drobna kradzież,
 • zakłócanie porządku publicznego,
 • zakłócanie ciszy nocnej,
 • spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
Postępowania karnoskarbowe:
 • doradztwo w sprawach odpowiedzialności karnoskarbowej,
 • doradztwo, opracowywanie strategii, umów, regulaminów i procedur dla przedsiębiorstw, Klientów mogących wpływać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności karnoskarbowej,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach karnoskarbowych przed organami postępowania przygotowawczego,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach karnoskarbowych przed sądami karnymi.
Prawo cywilne:
 • sporządzanie pozwów, apelacji, pism procesowych i środków zaskarżenia, reprezentowanie powoda lub pozwanego przed sądem we wszystkich rodzajach spraw,
Do najczęściej prowadzonych spraw o cywilnych i rodzinnych należą sprawy o:
 • odszkodowanie,
 • zapłatę,
 • alimenty (zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów),
 • rozwód i separację,
 • ustalenie ojcostwa,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
Prawo handlowe i gospodarcze:
 • uczestnictwo w negocjacjach, czynnościach przedsądowych, postępowaniu sądowym, sporządzanie pozwów, apelacji, pism procesowych, sporządzanie i analiza umów, sporządzanie opinii na zadany temat, rejestracja spółek,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i dalszym jej prowadzeniu;
 • pomoc w rejestrowaniu spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestrowaniu wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie projektów uchwał;
We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać pisemną analizę lub ustną poradę prawną lub zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia.


Adwokat Sebastian Michalak. Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Michalak z siedzibą w Radomiu, ul. Komandosów 2/153, 26-600 Radom.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Michalak

Strona www.sebastianmichalak.com.pl szanuje Państwa prywatność. Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu Korzystania ze Strony internetowej i Polityką Prywatności.

Wszelkie materiały i treści przedstawione na niniejszej stronie internetowej zostały zamieszczone wyłącznie w celu informacyjnym lub edukacyjnym i w żadnym wypadku nie stanowią one porady prawnej. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualne, kompletne, rzetelne, jednakże w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych treściach, jak również za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie przez osoby trzecie.

Calliope by Towfiq I. is licensed under a licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. | Changes made.